Regulamin korzystania z Tap2Pay przez Organizatorów

  1. Postanowienia wstępne

1.1 Tap2Pay jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Global Payments Provider Sp. z o.o. (GPP) z siedzibą pod adresem ul. Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000773328, NIP: 9662128169, REGON: 382659711. Adres do korespondencji: Global Payments Provider Sp. z o.o., ul. Warszawska, nr 6, lok.32, Bialystok, 15-063, Poland.

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Global Payments Provider Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego Tap2Pay oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3 Każdy Organizator zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Tap2pay, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszczania treści w celu organizowania wydarzeń.

1.4 Rejestracja przez Organizatora w serwisie Tap2Pay oznacza akceptację Regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy Global Payments Provider a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.

1.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r.

  1. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z Tap2Pay oraz poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

2.1.1 Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Tap2Pay przez Organizatorów.

2.1.2 Regulamin korzystania z Tap2Pay – regulamin serwisu Tap2Pay skierowany do wszystkich Użytkowników, który Użytkownicy mają obowiązek zaakceptować.

2.1.3 Regulamin Wydarzenia – regulamin konkretnego Wydarzenia ustanowiony przez jej Organizatora.

2.1.4 Konto Organizatora – utrzymywany przez GPP dla Organizatora – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Organizatora oraz informacje o jego Wydarzeniach i innych działaniach w ramach Tap2pay, a także udostępniony jest panel umożliwiający organizację Wydarzeń.

2.1.5 Tap2Pay Premium – odpłatna usługa świadczona przez GPP dla Organizatora na podstawie odrębnego regulaminu lub umowy.

2.1.6 Cennik – oferta prezentująca możliwości Tap2Pay i ceny poszczególnych usług GPP adresowanych do organizatorów. Dostępna pod adresem: https://tap2pay.me/sell-event-tickets/.

  1. Zakres usług świadczonych przez GPP na rzecz Organizatorów

3.1 GPP po akceptacji Regulaminu przez Organizatora zobowiązuje się do świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną. Korzystając z Serwisu Organizator zawiera z GPP umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.2 Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a GPP, której przedmiotem są usługi świadczone przez GPP w ramach Tap2pay, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty GPP dotyczącej zakresu usług wskazanego w Regulaminie, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z Tap2Pay w formularzu Rejestracji.

3.3 GPP pobiera opłaty za usługi udostępnione w Tap2pay, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w Cenniku. GPP przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Organizatora o wysokości opłaty. Organizator akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w Tap2Pay opisanych w Regulaminie i Cenniku.

3.4 Organizator otrzymuje możliwość organizacji Wydarzeń.

3.5 Wydarzenie organizowane przez Organizatora powinno mieć odrębny Regulamin Wydarzenia. Organizując Wydarzenie Organizator zawiera z Użytkownikiem umowę o określonej w Regulaminie Wydarzenia treści.

3.6 GPP w ramach Tap2Pay oferuje Organizatorom udostępnienie Systemu, czyli oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego w szczególności procesy:

3.6.1 stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia),

3.6.2 promocję wydarzeń w Internecie,

3.6.3 rejestrację uczestników,

3.6.4 obsługę techniczną sprzedaży Biletów,

3.6.5 automatyczne generowanie faktur wystawianych przez Organizatorów,

3.6.6 prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,

3.6.7 wysyłanie wiadomości email,

3.6.8 kontroli wejścia na wydarzenie.

3.7 Konto Organizatora zawiera dane Organizatora podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Organizator powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na Tap2pay. Nie jest możliwe usunięcie przez Organizatora jakichkolwiek dotyczących go danych w trakcie korzystania z Tap2pay, które są konieczne dla rozliczeń i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w szczególności od momentu uruchomienia Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).

3.8 Niezależnie od udostępnienia Systemu, GPP w ramach Tap2Pay oferuje Organizatorom również usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora oraz usługę Tap2Pay Premium, a także inne usługi określone na podstronach Tap2pay.

3.9 W zakresie sprzedaży biletów na dane Wydarzenie jedynie Użytkownik kupujący Bilet i Organizator wydarzenia zawierają stosunek umowny. GPP nie jest stroną umów sprzedaży Biletów ani Regulaminów Wydarzeń.

3.10 Niezależnie od sytuacji, o której mowa w pkt. 3.6 GPP działający jako przyjmujący zlecenie może według własnego uznania zobowiązać się w zakresie swojej działalności wyłącznie do udostępnienia Systemu, bez pośredniczenia przy sprzedaży Biletów. W takim przypadku, w celu przyjmowania płatności za sprzedane Bilety, Organizator wykorzystuje rachunek płatniczy, udostępniany przez jednego ze wskazanych przez GPP dostawców usług płatniczych, którego jest posiadaczem poprzez podłączenie go do serwisu Tap2pay.

3.11 W przypadku gdy Organizator zawrze z GPP umowę o pośrednictwo przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora środki za sprzedane Bilety przyjmowane są przez GPP i przekazywane Organizatorowi nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia, na zasadach określonych poniżej. Bilety generowane są przez Tap2Pay i przesyłane w formie Biletu Mobilnego Użytkownikowi kupującemu Bilet.

3.12 GPP przysługuje wynagrodzenie za usługę depozytu środków pieniężnych wynikających z pośrednictwa przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora. Wynagrodzenie to jest uzyskiwane poprzez powierzenie środków pieniężnych pochodzących z pośrednictwa przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora do bankowego depozytu w postaci lokaty. Odsetki z tytułu lokaty przysługujące GPP stanowią wynagrodzenie za usługę depozytu, o którym mowa w niniejszym punkcie.

3.13 W celu prowadzenia sprzedaży biletów Organizator zobowiązany jest podać po dokonaniu rejestracji następujące dane: nazwę firmy, adres jego siedziby, telefon, numer NIP oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane środki za sprzedane bilety po zakończeniu Wydarzenia lub, w przypadku przekazywania środków przez Użytkowników bezpośrednio na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy Organizatora, wskazanie odpowiednich danych rachunku płatniczego lub rachunku bankowego Organizatora w celu jego podłączenia (integracji) do Tap2pay.

  1. Fakturowanie

4.1 Organizator niniejszym wyraża zgodę, aby faktury VAT wystawiane przez Organizatora generowane były przez System automatycznie na żądanie Kupującego Bilet.

4.2 Wygenerowana Faktura ProForma w postaci pliku PDF przesyłana jest w formie elektronicznej do Kupującego Bilet po dokonaniu zamówienia, lecz przed dokonaniem płatności. Kopia faktury ProForma dostępna jest także na Koncie Organizatora.

4.3 Faktura VAT w postaci pliku PDF przesyłana jest elektronicznie do Użytkownika kupującego Bilet po dokonaniu płatności. Wygenerowana faktura VAT może być pobrana przez Organizatora z Konta Organizatora i przesłana przez Organizatora do Użytkownika kupującego Bilet w formie papierowej.

  1. Opłaty

5.1 GPP pobiera wynagrodzenie od Organizatora na zasadach określonych w Cenniku lub innych podstronach Tap2pay.

5.2 Organizator ustala cenę bazową Biletu (cena bazowa netto) oraz wskazuje jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do sprzedawanych biletów (cena bazowa brutto).

5.3 Podatek VAT dodawany jest do ceny bazowej Biletu (cena bazowa biletu + VAT = cena bazowa brutto). Wysokość podatku VAT każdorazowo określana jest przez Organizatora, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej prawidłowe określenie.

5.4 W przypadku gdy wydarzenie na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Tap2Pay zostanie odwołane lub zmienione (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) i dokonano sprzedaży przynajmniej jednego biletu Organizator jest zobowiązany niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany poinformować GPP w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez GPP. Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia przez GPP. Konsekwencje braku powiadomienia GPP ponosi wyłącznie Organizator.

  1. Przyjmowanie płatności za Bilety

6.1 GPP w przypadku wykonywania usługi pośrednictwa przy sprzedaży Biletów księguje płatności za sprzedane bilety. Organizator uprawnia GPP jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu.

6.2 GPP w przypadku wykonywania usługi pośrednictwa przy sprzedaży Biletów przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne GPP, zgodne z Cennikiem, w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia. Środki są przelewane na rachunek bankowy Organizatora znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN.

6.3 Organizator może skorzystać z następujących opcji otrzymywania płatności za Bilety:

6.3.1 Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych;

6.3.2 Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych;

6.3.3 Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek GPP (płatność off-line).

6.4 GPP po zakończeniu wydarzenia wystawia Organizatorowi fakturę VAT za świadczone Usługi. W przypadku świadczenia usługi pośrednictwa przy sprzedaży Biletów opłata pobierana przez GPP potrącana jest z kwoty środków otrzymanych za sprzedane bilety.

6.5 W razie świadczenia usługi pośrednictwa przy sprzedaży Biletów, w przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, GPP przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne GPP, zgodne z Cennikiem, w ciągu 7 dni po odwołaniu Wydarzenia.

6.6 W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

  1. Zapobieganie oszustwom

7.1 GPP ma prawo dezaktywowania strony Wydarzenia, konta Organizatora oraz wstrzymania sprzedaży Biletów w przypadku, gdy:

7.1.1 czynności związane z Wydarzeniem naruszają postanowienia Regulaminu;

7.1.2 czynności związane z Wydarzeniem naruszają obowiązujące przepisy prawa;

7.1.3 czynności związane z Wydarzeniem negatywnie wpływają na dobre imię GPP;

7.1.4 czynności związane z Wydarzeniem powodują nawet pośrednio utracone korzyści GPP;

7.1.5 Organizator organizuje pozornie bezpłatne Wydarzenie na Tap2pay, które wymaga uiszczenia jakiejkolwiek opłaty lub poniesienia jakiegokolwiek kosztu związanego z uczestnictwem w tym Wydarzeniu;

7.1.6 GPP otrzyma uzasadnioną informację od Użytkownika lub osoby trzeciej o podejrzeniu naruszenia przez Organizatora prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych, uczuć religijnych, Wydarzeń kontrowersyjnych moralnie lub związanych z kwestiami powszechnie uznawanymi za naganne lub obraźliwe;

jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, GPP ma prawo do wstrzymania sprzedaży biletów Użytkownikowi kupującemu Bilet lub dezaktywowania strony Wydarzenia i konta Organizatora. W takim przypadku GPP zobowiązuje się poinformować Organizatora.

7.2 Po zakończeniu Wydarzenia, w przypadku powzięcia wiadomości, że czynności związane z Wydarzeniem, mogły się odbywać z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa GPP ma również prawo do wstrzymania wypłaty na rzecz Organizatora, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w związku ze sprzedanymi biletami nie więcej niż o 21 dni od zakończenia Wydarzenia i podjęcia w tym czasie czynności sprawdzających, czy miały miejsce działania i okoliczności określone w pkt 7.1.

  1. Obowiązki Organizatora

8.1 Organizator ma obowiązek poinformować GPP niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu Tap2pay.

8.2 Organizator ma obowiązek stosowania Tap2Pay zgodnie z prawem i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

8.3 Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do GPP oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Organizatora z Tap2pay. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać GPP wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie GPP.

8.4 Organizator ma obowiązek poinformowania GPP niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres podany przez GPP.

  1. Postanowienia różne

9.1 W przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w Tap2Pay lub w powiązaniu z nimi Organizator udziela GPP licencji niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania, kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia jego treści i tworzenia na ich podstawie utworów pochodnych w Internecie. Licencja wygasa w momencie usunięcia treści przez Organizatora z Tap2pay.

9.2 Organizator wydarzenia upoważnia GPP do umieszczenia w Tap2Pay nazwy lub znaku towarowego Organizatora lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez Organizatora z Tap2pay. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z Tap2Pay przez Organizatora w Serwisie Tap2pay, materiałach PR, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

9.3 Organizator udziela GPP bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia w Serwisie, na Facebooku, w aplikacjach i widgetach GPP lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych): layoutu strony internetowej Organizatora, poprzez którą świadczy on swoje usługi, w tym także znaku towarowego Organizatora oraz publikowanych na takiej stronie internetowej treści Organizatora GPP – w celu promocji usług GPP.